Τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2015 δεν φορολογούνται εφόσον έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, έχει ασκηθεί εναντίον του µισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης µισθωµάτων, ή έχει εκδοθεί εις βάρος του µισθωτή διαταγή πληρωµής ή διαταγή απόδοσης χρήσης µίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης µισθωµάτων.

Τα εν λόγω ενοίκια φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγµένα εισπράχθηκαν.

Τα µη εισπραχθέντα ενοίκια θα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό του εντύπου Ε1.

Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για ανείσπρακτα ενοίκια που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2015 και µετά.

Άρθρο 11 του νόμου που ψηφίστηκε στις 19.11.2015

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας βρείτε στο λογιστικό μας γραφείο ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΗΓΗ TAXLIVE