Οι φοροφυγάδες άρχισαν να τρέμουν στη θέα της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1142/15.9.2016  ”Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α’ 129/17.10.2015) ”.

  1. i.Εγκλήματα φοροδιαφυγής στους φόρους, τέλη και εισφορές
Αντικείμενο φοροδιαφυγής Ύψος ανά διαχειριστική χρήση Ποινές που επιβάλλονται
Φόρος εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α. ή στον ειδικό φόρο ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Άνω των 100.000 ευρώ Φυλάκιση έως 2 έτη
Άνω των 150.000 ευρώ Κάθειρξη
Φ.Π.Α Άνω των 50.000 ευρώ Φυλάκιση έως 2 έτη
Άνω των 100.000 ευρώ Κάθειρξη
Φόρος κύκλου εργασιών, φόρος ασφαλίστρων, παρακρατούμενοι και επιρριπτόμενοι φόροι, τέλη ή εισφορές Άνω των 100.000 ευρώ Φυλάκιση έως 2 έτη
Άνω των 150.000 ευρώ Κάθειρξη
Φόρος πλοίων Άνω των 100.000 ευρώ Φυλάκιση έως 2 έτη
Άνω των 150.000 ευρώ Κάθειρξη

 

  1. ii.Εγκλήματα φοροδιαφυγής για περιπτώσεις έκδοσης, αποδοχής, φορολογικών στοιχείων και για τη νόθευση φορολογικών στοιχείων
Πλαστά, εικονικά, νοθευμένα, κ.λπ. στοιχεία Ύψος ανά διαχειριστική χρήση Ποινές που επιβάλλονται Παρατηρήσεις
Έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό της ή για μέρος αυτής Άνω των 75.000 ευρώ Φυλάκιση για 1 έτος Δείτε την υποσημείωση υπ΄ αριθμ. 1
Άνω των 200.000 ευρώ Κάθειρξη έως 10 έτη Δείτε την υποσημείωση υπ΄ αριθμ. 1
Έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή νόθευση αυτών Ανεξαρτήτως αναγραφόμενης συναλλαγής Φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών Ανεξαρτήτως εάν διαφεύγει ή μη την πληρωμή φόρου

 

Υποσημείωση 1: Αναφορικά με τις παραπάνω περιπτώσεις, επισημαίνεται ότι, η έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η νόθευση τέτοιων στοιχείων, τιμωρείται σύμφωνα με τις ανωτέρω διακρίσεις και ανεξάρτητα από την διαφυγή ή μη της πληρωμής φόρου, εκτός εάν τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τη διάπραξη ή την υποστήριξη κάποιας από τις πράξεις των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ., με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις αυτές, ο δράστης να τιμωρείται μόνο για την τέλεση εγκλήματος φοροδιαφυγής των περιπτώσεων 1 έως 4 ως αυτουργός ή συμμέτοχος (σχετ. το πρώτο εδάφ. της παρ. 5 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ. και το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του ίδιου άρθρου). Εν προκειμένω και όσον αφορά τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 66 του Κ.Φ.Δ., σημειώνεται ότι η τέλεση του εγκλήματος φοροδιαφυγής, τιμωρείται με κριτήριο την συμπλήρωση ή μη του οριζόμενου, για κάθε φορολογικό ή διαχειριστικό έτος, ορίου ως προς τους κατά περίπτωση καταλογιζόμενους φόρους, τέλη ή εισφορές, συνεπεία των προαναφερόμενων πράξεων (δηλ. της κατά τα ως άνω έκδοσης ή λήψης κ.λπ., φορολογικών στοιχείων).

 

 

Πηγή: Taxheaven

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας βρείτε στο λογιστικό μας γραφείο ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ Ε.Π.Ε. .