Τήρηση βιβλίων

Η τήρηση των βιβλίων γίνεται με βάση τις παραδεδεγμένες αρχές της λογιστικής επιστήμης στο λογιστικό γραφείο έγκαιρα και βέβαια με την άριστη συνεργασία του γραφείου με τον επιχειρηματία.
Όλοι οι παρακρατούμενοι φόροι, μισθοδοσίες κλπ επιδίδονται εγκαίρως στην επιχείρηση για τον σωστό προγραμματισμό των πληρωμών στους Δημόσιους φορείς, στους υπαλλήλους κλπ.

Διαδικασία τήρησης των βιβλίων

1. Συλλογή Πληροφοριακού Υλικού:

Ψηφιακή Μεταφόρτωση (upload) σε Διαδικτυακό τόπο μέσα από κρυπτογραφημένη διαδικτυακή σύνδεση ή/και Παραλαβή από ειδικευμένους Συνεργάτες ή/και Παραλαβή με Υπηρεσίες ταχυμεταφορών.
Διαπίστωση Φορολογικών – Διοικητικών Υποχρεώσεων προς το Δημόσιο.
Κατάρτιση χρονοδιαγράμματος διεκπεραίωσης υποχρεώσεων(προς το Δημόσιο, ενημέρωση βιβλίων, εξωτερικών εργασιών κτλ)
Συνοπτική ενημέρωση Πελάτη για 1. υποχρεώσεις, 2. Χρονοδιάγραμμα Υποχρεώσεων.
Εφόσον κρίνεται απαραίτητο χρήση μεθόδων κρυπτογράφησης δημοσίου – ιδιωτικού κλειδιού κατά την αποστολή και λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

2. Επεξεργασία Οικονομικών Δεδομένων:

Επεξεργασία – Καταχώριση Πληροφοριακού Υλικού Συναλλαγών
Υπολογισμός & διεκπεραίωση Μισθοδοσίας
Ολες οι καταχωρήσεις παραστατικών στο λογιστικό μας πρόγραμμα ελέγχονται από δεύτερο άτομο για την απόλυτη ακρίβεια των λογιστικών αποτελεσμάτων.
Η προετοιμασία και η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων:
Απόδοσης παρακρατηθέντων φόρων μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών, εργολάβων κλπ και πληρωμή μέσω e-banking,
Φόρου Προστιθεμένης Αξίας και πληρωμή μέσω e-banking, Δηλώσεις Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (VIES, INTRASTAT) Ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων συναλλαγών (ΜΥΦ), Λοιπών φορολογιών

3. Προσδιορισμός Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Προσδιορισμός Προσωρινών περιοδικών Λογιστικών αποτελεσμάτων, μέχρι την ημερομηνία αποτύπωσης συναλλαγών.
Κατάρτιση Έκθεσης Απολογισμού – Προυπολογισμού περιόδου.
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού κλπ).
Επικοινωνία με την Επιχείρηση σχετικά με το Αποτέλεσμα και την Απόκλιση από τον Στόχο.
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την βελτίωση των χρηματοοικονομικών μεγεθών και την αποφυγή υπερφορολόγησης της επιχείρησης.
Συνοπτική ενημέρωση με τις νέες τροποποιήσεις στην Νομοθεσία.
Συζήτηση βελτίωσης οργάνωσης της μεταξύ μας συνεργασίας.
Επειδή οι ανάγκες των επιχειρήσεων είναι αυξημένες στο σύγχρονο φορολογικό πλαίσιο, σας καλούμε να συνεργαστούμε στη χάραξη μιας κοινής επιτυχημένης επιχειρηματικής πορείας με στόχο την σιγουριά και την αποτελεσματικότητα.