Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υπαγωγή σε υποχρεωτικό έλεγχο από ελεγκτές του ν.4336/2015 είναι αυτά που ορίζει ο νόμος αυτός, σε συνδυασμό με τον ν.4308/2014.

Συνεπώς, οντότητες οι οποίες βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων των ετών 2014 και 2015 θεωρούνται μικρές ή πολύ μικρές δεν υποχρεούνται να εκλέξουν τακτικούς ελεγκτές για τη χρήση του 2016. Βέβαια, οι μικρές οντότητες έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν προαιρετικά].

Δείτε και τον παρακάτω επεξηγηματικό πίνακα:

Οντότητα κατά την χρήση 2016 Υπαγωγή σε έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές
Πολύ μικρή Όχι
Μικρή Όχι
Μεσαία Ναι
Μεγάλη Ναι

 

Πηγή: Taxheaven

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας βρείτε σατο λογιστικό μας γραφείο ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ Ε.Π.Ε. .