Αλλαγές στην φορολογία από 01/01/2016 βάση του Ν. 4387 / 2016  άρθρο 112

Καθιερώνεται νέα φορολογική κλίμακα (για το 2016) βάσει της οποίας φορολογούνται τα εισοδήματα :από μισθούς, συντάξεις,από άσκηση ατομικής επιχείρησης (και αγροτικής) και από άσκηση επαγγέλματος.

Τα εισοδήματα αγροτικής δραστηριότητας φορολογούνται αυτοτελώς (Δεν προστίθενται με τυχόν άλλα εισοδήματα ).

Εισοδηματικό κλιμάκιο Φορολογικός συντελεστής
0 – 20.000 ευρώ                    22%
20.001 – 30.000                    29%
30.001 – 40.000                    37%
Άνω των 40.001                    45%

 Οι μειώσεις φόρου ισχύουν για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες.

Αν υπάρχει εισόδημα και από μισθούς και από επιχείρηση, δεν θα υπολογίζονται  μειώσεις φόρου για το εισόδημα από επιχείρηση.

Έκπτωση φόρου θα έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι αλλά και οι αγρότες. Η μείωση είναι συνάρτηση με τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών και κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ.

Για εισοδήματα Χωρίς εξαρτώμενο τέκνο Με 1 εξαρτ. τέκνο Με 2 τέκνα Με 3 τέκνα
Έως 20.000 ευρώ Μείωση:

1.900 €

Μείωση:

1.950,00 €

Μείωση:

2.000,00 €

Μείωση:

2.100,00€

Για κάθε επόμενα 1.000,00 € Η μείωση μειώνεται κατά 10,00 €
       
Π.χ. για 21.000 ευρώ Μείωση:

1.890,00 €

Μείωση:

1.940,00 €

Μείωση:

1.990,00 €

Μείωση:

2.090,00€

Το αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται ως εξής :

8.636 € χωρίς τέκνα,

8,863 € με ένα τέκνο,

9,090 € με δύο και

9,545 € με τρία τέκνα.

Τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων θα φορολογούνται με την ίδια κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς με την διαφορά ότι για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους δεν εφαρμόζεται το έμμεσο αφορολόγητο όριο. Αυτό σημαίνει ότι τα εισοδήματα των φορολογούμενων αυτών θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Ωστόσο για την πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών θα προκύψουν φοροελαφρύνσεις καθώς ο συντελεστής 26% που επιβάλλονταν στους έχοντες εισοδήματα έως 50.000 ευρώ μειώνεται στο 22% για έχοντες εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Επιπλέον, σε όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα επιβάλλεται η νέα αναμορφωμένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

Τα νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία και φορολογούνταν με 26 και 33%, θα φορολογούνται για το σύνολο του εισοδήματος με 29% . Δηλαδή : Προσωπικές εταιρείες, συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες, κοινωνίες, αφανείς εταιρείες, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.

Αυξάνεται ο συντελεστής φόρου μερισμάτων από 10 σε 15%.

Τα εισοδήματα ακινήτων φορολογούνται με νέα κλίμακα:

Έως 12.000 με συντελεστή 15%,

από 12.001 έως 35.000 με συντελεστή 35% και

άνω των 35.001 με συντελεστή 45%.

Για τα εισοδήματα από ακίνητα, παραμένει η αυτοτελής κλίμακα φορολόγησης, αλλά οι συντελεστές φόρου 11% και 33% αυξάνονται σε 15% και 35%, ενώ προστίθεται και νέος ακόμη πιο υψηλός συντελεστής 45% για ετήσια ποσά ενοικίων και λοιπών εισοδημάτων από ακίνητα, πάνω από 35.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα (ενοίκια κ.λπ.) μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο, θα δουν τα φορολογικά τους βάρη να αυξάνονται κατά 36,36%. Όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία πάνω από 12.000 ευρώ και μέχρι 35.000 ευρώ το χρόνο θα πληρώσουν επιπλέον φόρο από 480 έως και 920 ευρώ το χρόνο. Οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 35.000 ευρώ από ενοίκια θα πληρώνουν φόρους αυξημένους κατά ποσά άνω των 1.000 ευρώ το χρόνο.

Η εισφορά αλληλεγγύης ενσωματώνεται στη φορολογία εισοδήματος και υπολογίζεται για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.

Τέλη κυκλοφορίας : Για μηνιαία άρση ακινησίας, θα καταβάλλονται τα 2/12 των ετήσιων τελών. 

Απαλλαγή ορισμένων Φ.Π. από τήρηση βιβλίων ( ΠΟΛ 1057 / 6.5.2016 )

Από 1.1. 2016 και μετά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων  τα Φ.Π. τα οποία βάσει σύμβασης μίσθωσης έργου , παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον η αμοιβή, που λαμβάνουν, δεν υπάγεται σε Φ.Π.Α. και δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Διάρκεια φορολογικού έτους Ν.Π. που ανήκει κατά 50% και άνω σε αλλοδαπό Ν.Π. ( ΔΕΑΦ Β 1071298 )

 Ν.Π. ή νομικές οντότητες που ανήκουν κατά ποσοστό 50% και άνω σε αλλοδαπό Ν.Π. ή νομική οντότητα, μπορούν να χρησιμοποιούν ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του αλλοδαπού Ν.Π., αρκεί να μην ξεπερνά τους 12 μήνες και 15 ημέρες, διότι χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών, λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.

Οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και νερού εξοφλούνται και χωρίς τραπεζικό μέσο

( ΔΕΑΦ Β 1069397 )

 Ακόμη κι αν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ, οι ανωτέρω δαπάνες των επιχειρήσεων,  μπορούν να εξοφλούνται στα ταμεία της ΔΕΗ, των εταιρειών ύδρευσης και των συμβεβλημένων με αυτές καταστημάτων και να αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες, από την ημέρα έναρξης ισχύος του νέου ΚΦΕ ( 1.1.2014 ).

Η αρχική δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων ( ΕΦΑ )

Υποβάλλεται από τα Ν.Π. και τις νομικές οντότητες αποκλειστικά μέσω TAXIS, ενώ οι τροποποιητικές υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ. με υποχρεωτική συνυποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ( ΠΟΛ 1053 / 2016 ).

Επιβολή ΦΠΑ στην κατασκευή εκθεσιακού περιπτέρου ( ΔΕΕΦ Α 1069137 / 21.4.2016 )

Η διάθεση περιπτέρου σε εγκατάσταση έκθεσης, το στήσιμο η αποξήλωση του και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, δεν είναι υπηρεσίες συναφείς με ακίνητο. Εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε εκθέτες εγκατεστημένους εκτός Ελλάδας δεν υπολογίζεται ΦΠΑ στο τιμολόγιο, αν παρέχονται σε Έλληνες εκθέτες υπολογίζεται ΦΠΑ 23%.

Καθεστώς απαλλαγής από ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων ( ΔΕΕΦ Α 1065562 / 21.4.2016 )

Επιχείρηση η οποία από 01.01.2016 εντάχθηκε στο καθεστώς απαλλασσόμενων μικρών επιχειρήσεων, δεν μπορεί να ανακαλέσει την ανωτέρω δήλωση μεταβολών πριν την πάροδο διετίας.

Υποχρεούται να παραμείνει στο απαλλασσόμενο καθεστώς για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εκτός αν εντός του 2016 υπερβεί το όριο των 10.000 ευρώ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θα πρέπει υποχρεωτικά να υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 01.01.2017.

Πηγή: Taxlive , ForologikaNea

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας βρείτε στο λογιστικό μας γραφείο ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ Ε.Π.Ε. .