Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η Επίβλεψις  σας παρέχει συνεχή φορολογική και φοροτεχνική κάλυψη με διαρκή ενημέρωση από έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα εξασφαλίζοντας την εφαρμογή των καταλληλότερων λύσεων στα φορολογικά ζητήματα φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ως φοροτεχνικό γραφείο σας παρέχουμε πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα όπως:

• Φορολογίας Εισοδήματος
• Φυσικών Προσώπων
• Νομικών Προσώπων (ΑΕ, ΕΠΕ)
• Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
• Φ.Μ.Υ. και λοιπών παρακρατούμενων φόρων
• Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
• Διεκπεραιώνουν φορολογικές υποθέσεις
• Προσφέρουν γνωματεύσεις σε φορολογικά θέματα
• Φορολογική περαίωση χρήσεων