Το sepenet είναι μια νέα υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, δημιουργήθηκε για να συμπληρώσει , άμεσα , την ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας.

Οι πιο κάτω διαδικασίες, αλλά και όλες οι υπόλοιπες που προβλέπονται για τους εργαζομένους και τα σωματεία θα γίνονται από τους χρήστες, οι οποίοι θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα μέσω της νέας πλατφόρμας.
Για κάθε καταχώριση θα εκδίδεται ηλεκτρονική βεβαίωση ολοκλήρωσης της υποβολής στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου αυτής.
Στη συνέχεια θα αρχειοθετείται στον προσωπικό λογαριασμό του χρήστη καθώς και στον ηλεκτρονικό φάκελο «προφίλ» που τηρείται στο ΟΠΣ-ΣΕΠΕ.

Αναφορικά με την νέα υπηρεσία οι υποβολές αιτήσεων, αναγγελιών, γνωστοποιήσεων και λοιπών εγγράφων που αφορά τους εργοδότες είναι:

1. Αίτηση για Άδεια Εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας
2. Αίτηση για Βεβαίωση Αριθμού Απασχολούμενου Προσωπικού
3. Αίτηση για Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων
4. Αίτηση για Διενέργεια Εργατικής Διαφοράς
5. Αίτηση για Διενέργεια Συμφιλιωτικής Διαδικασίας
6. Αναγγελία εργατικού ατυχήματος
7. Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία
8. Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας
9. Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα
10. Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης εγκύου
11. Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας
12. Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία
13. Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
14. Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας
15. Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης/ναυπήγησης)
16. Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
17. Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τεχνικών έργων
18. Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο
19. Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται
20. Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από τους Επιθεωρητές Εργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους
21. Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων
22. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής πράξης επιβολής προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων
23. Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολουθεί η έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ)
24. Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου

Μέχρι 30/09/2016 διορία έχουν οι εργοδότες για να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης και ταυτόχρονα να εγγραφούν στο sepenet στον ιστοχώρο.

Πηγή: www.sepenet.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας βρείτε στο λογιστικό μας γραφείο ΕΠΙΒΛΕΨΙΣ Ε.Π.Ε.