ΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΗΡΗΣΗΣ

Αρ. Πρωτ. ΔΕΑΦ Α 1146889 ΕΞ 2015/12.11.2015 Σε απάντηση ερωτήματος φορολογούμενου (με e-mail), αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Με τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος που ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται μέχρι 31.12.2013), ορίζεται ότι, ειδικά το