Τα όρια υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτούς για το 2016

Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υπαγωγή σε υποχρεωτικό έλεγχο από ελεγκτές του ν.4336/2015 είναι αυτά που ορίζει ο νόμος αυτός, σε συνδυασμό με τον ν.4308/2014. Συνεπώς, οντότητες οι οποίες βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων των ετών 2014 και 2015 θεωρούνται μικρές ή πολύ μικρές δεν υποχρεούνται να εκλέξουν τακτικούς ελεγκτές για τη χρήση