ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ: ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΠΟΣΑ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1067/20.3.2015 : Όταν τα ποσά του εκδοθέντος παραστατικού του δικηγόρου συμπίπτουν με τα ποσά του γραμματίου προκαταβολής (καμία διαφορά) τότε ο λήπτης του παραστατικού (πελάτης του δικηγόρου) δεν υποβάλλει στο τέλος του έτους συγκεντρωτική βεβαίωση φόρου Ελευθέρων Επαγγελματιών , είτε το ποσόν είναι μικρότερο από 300,00 € είτε είναι μεγαλύτερο. Δεν παρακρατεί ποσόν